Helpline (Mon-Fri 9:00 - 15:00)

+48 503 919 700

38.00 In stock Nagi Wojownik Trening Siły

Nagi Wojownik Trening Siły

Price: 38 zł

Chwilowo brak

Shopping without logging in
add the product to the cart and place the order

You will pay quickly and conveniently via online payments

płatności online

Opis produktu

Za­­u­­wa­­ży­­łeś, że im wię­­cej umiesz, tym wię­­cej mo­­żesz osiąg­­nąć, wkła­­da­­jąc w to mniej wy­­sił­­ku? A si­­ła to też umie­­jęt­­ność i rzą­­dzi się ty­­mi sa­­my­­mi prawa­­mi. Za­­ró­­wno sta­­ro­­żyt­­ni grec­­cy za­­paś­­ni­­cy, jak i za­­zdroś­­nie strze­­gą­­cy swoich se­­kre­­tów mi­­strzo­­wie kung fu czy twar­­dzie­­le ze współ­­czes­­nych oddziałów sił spe­­cjal­­nych stwo­­rzy­­li za­­dzi­­wia­­ją­­cy ar­­se­­nał spo­­so­­bów na uzys­­ki­­wa­­nie nad­­lu­­dzkiej si­­ły.

Wszy­­stkie te umie­­jęt­­no­­ści by­­ły do tej po­­ry roz­­pro­­szo­­ne, ukry­­wa­­ne w ta­­jem­­ni­­cy lub prze­­ka­­zy­­wa­­ne po kro­­pel­­ce, przez co wie­­lu z nas po­­zna­­ło smak roz­­cza­­ro­­wa­­nia i nie na­­u­­czy­­ło się osiąg­­nąć peł­­ni swo­­je­­go po­­ten­­cja­­łu. Pa­­vel Tsat­­sou­­li­­ne ro­­syj­­ski eks­­pert od tre­­nin­­gu si­­ło­­we­­go i by­­ły in­­struk­­tor ko­­man­­do­­sów Spec­­na­­zu,ja­­ko pier­­wszy ze­­brał wie­­le z tych nie­­sa­­mo­­wi­­tych te­­chnik, two­­rząc ca­­ły ich ze­­staw, któ­­re­­go łat­­wo jest się na­­u­­czyć.

W Na­­gim Wo­­jo­­wni­­ku Pa­­vel prze­­ka­­zu­­je in­­for­­ma­­cje o tym, co trze­­ba zro­­bić, by w jak naj­­krót­­szym cza­­sie stać się su­­per­­sil­­nym, wy­­ko­­rzy­­stu­­jąc ja­­ko ma­­szy­­nę tre­­nin­­go­­wą swo­­je cia­­ło.

Other clients' comments

    • 5

    Szybka dostawa i zgodnie z opisem

Add comment

Rate:

weryfikator

Ask for details

weryfikator